- Kancelaria -

Adwokat Lublin rozwód i podział majątku

Rozwód adwokat Lublin – podział majątku

Postępowaniu rozwodowemu często towarzyszą kwestie związane z podziałem wspólnego majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Strony, pod wpływem silnych emocji i napiętych osobistych relacji, nie zawsze potrafią porozumieć się w tej sprawie. Zdarza się, że któryś ze współmałżonków domaga się znacząco większych udziałów w dzielonym dorobku, niż wynika to z obowiązującego prawa bądź jego dotychczasowego wkładu. W takich przypadkach warto zapewnić sobie dodatkową pomoc prawną. Doświadczony adwokat rozwodowy w Lublinie jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w spór stanowi cenne wsparcie w walce o sprawiedliwy podział dóbr.

Kiedy między małżonkami ustaje wspólność majątkowa?

W dniu zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy partnerami powstaje wspólnota majątkowa. Oznacza to, że wypracowany w trakcie trwania małżeństwa dorobek obu stron traktuje się jako ich wspólne dobro. Wyjątek stanowią sytuacje, w których obie strony zawarły odpowiednią umowę majątkową (intercyzę) lub ustawowe przeszkody nie pozwalają na powstanie takiej wspólności. Taki stan obowiązuje do końca trwania związku, a więc do chwili śmierci męża lub żony, do dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub wyroku unieważniającego małżeństwo.

Sąd – na wniosek obu stron – może również ustanowić rozdzielność majątkową współmałżonków. Czynnikami umożliwiającymi ustanie wspólności mogą być również:

  • separacja,
  • ubezwłasnowolnienie jednego ze współmałżonków,
  • ogłoszenie upadłości przez męża lub żonę.

Prawa do wspólnego majątku są – co do zasady – równe. Jedynie z ważnych powodów, małżonkowie mogą zażądać od sądu, by ten ustalił udziały obu stron proporcjonalnie do nakładów, jakie każda z nich poniosła na uzyskanie dorobku. Przykładem może być sytuacja, w której mąż lub żona uporczywie i rażąco nie przyczyniali się do powstania wspólnego majątku, mimo podsiadanych sił czy możliwości. W tym przypadku rozróżnia się kwestie nieprzyczyniania się do powstania mienia wspólnego oraz winy rozkładu pożycia. Jeśli sąd orzeknie rozwód z winy jednej ze stron, nie musi to oznaczać automatycznego zmniejszenia udziałów tej strony w dobytku wspólnym w takcie jego podziału.

Czeka Państwa rozwód? Adwokat Lublin Rafał Myć to dobry wybór

W sprawach o podział majątku adwokat z Lublina może okazać się cennym wsparciem w zakresie wypracowania najkorzystniejszego dla stron sposobu podziału, a także w kwestii ustalenia wartości oraz poszczególnych składników dobytku. Rola adwokata może sprawdzać się również do reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym, jak również w negocjacjach z byłym partnerem. Reprezentowany przez pełnomocnika współmałżonek nie ma obowiązku osobiście pojawiać się na rozprawie, co pozwala uniknąć dodatkowego stresu, jeśli sytuacja między stronami jest szczególnie napięta.

Warto w tym miejscu dodać, że postępowanie sądowe nie jest jedyną drogą do ustanowienia podziału majątku między byłymi małżonkami i powinno stanowić ostateczność. Znacznie mniej stresujący sposób na rozdzielenie dorobku stanowi umowa o podział, której warunki w trakcie sprawy o rozwód adwokat w Lublinie również pomoże wypracować. Alternatywą może być także ugoda przed sądem polubownym lub orzeczenie podziału w wyroku orzekającym rozwód. Jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, potwierdzającego nabycie praw do jej określonej części zgodnie z ustaleniami obu stron sporu. Obowiązujące w Polsce prawo określa trzy sposoby podziału majątku wspólnego pomiędzy byłych małżonków. Należą do nich:

  • podział dobytku w naturze – wydzielenie każdej ze stron określonych składników mienia zgodnie z ustaleniami oraz przysługującym im udziałem,
  • podział cywilny – przewidujący licytację majątku wspólnego, a następnie podział uzyskanych z niej środków,
  • przyznanie składników mienia jednemu z partnerów wraz z zasądzeniem obowiązku spłaty na rzecz byłego małżonka.

Przy ustalaniu sposobu działu sąd zobowiązany jest uznać wolę obu stron sporu. Jeżeli strony zgodnie wnioskują o zastosowanie taj samej metody podziału, wówczas organ prowadzący postępowanie przychyla się do treści wniosku. Musi jednak uwzględnić, czy zaproponowany przez partnerów sposób podziału nie narusza interesu osób uprawnionych, ani nie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Profesjonalny adwokat Lublin – rozwód nie musi być długi i trudny

Mając na względzie to, jak skomplikowaną materię prawną stanowią sprawy rozwodowe i podział majątku, zaangażowanie prawnika w taki spór jest zasadne. Adwokat, jako osoba niezwiązana z żadną ze stron, zagwarantuje bezstronność, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem reprezentowanej strony. Nie da się ukryć, że takim procesom często towarzyszą napięte relacje czy silne emocje, często utrudniające byłym małżonkom osiągnięcie porozumienia. Stres wielu osobom nie pozwala również skupić się na skutecznym dochodzeniu swoich praw oraz walce o sprawiedliwy rozdział wspólnego mienia. W takiej sytuacji, w sprawach o podział majątku i rozwód adwokat z Lublina będzie cennym wsparciem.

Pomoc i porady prawne w rozwiązywaniu sporów i problemów

Facebook