- Kancelaria -

Adwokat prawo gospodarcze Lublin

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin

Sprawy gospodarcze stanowią szczególny rodzaj materii prawnej. Dotyczą one stosunków między podmiotami prowadzącymi działalność na mocy obowiązujących w Polsce przepisów. Dziedzina ta obejmuje również postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nasza Kancelaria adwokacka do spraw gospodarczych w Lublinie zapewnia kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w spory podatkowe, egzekucyjne czy windykacyjne.

Adwokat prawo gospodarcze

W ramach usług świadczonych w zakresie spraw gospodarczych zajmujemy się m.in.:

  • bieżącym doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność biznesową,
  • reprezentowaniem naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami,
  • przygotowywaniem oraz opiniowaniem projektów umów, regulaminów i pozostałych dokumentów,
  • pełnomocnictwem w zakresie toczonych sporów i postępowań sądowych oraz pozasądowych,
  • pomocą w dochodzeniu zaległych wierzytelności,
  • rejestracją bądź zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • reprezentacją w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych i upadłościowych.

Organami właściwymi do rozpatrywania tego rodzaju spraw są wydziały gospodarcze poszczególnych sądów. Większość postępowań charakteryzuje się wysokim rygoryzmem oraz stopniem sformalizowania. To z kolei sprawia, że skuteczne dochodzenie swoich praw w sprawach gospodarczych wymaga doskonałej znajomości aktualnych przepisów lub profesjonalnej pomocy prawnej. Chcąc mieć pewność, że zaangażowany adwokat sprawy gospodarcze w Lublinie i okolicach pomoże rozstrzygnąć na korzyść Klienta, warto sięgnąć po osobę pracującą dla renomowanej kancelarii. To szczególnie istotne, gdyż nieznajomość przepisów przez przedsiębiorcę nie może być podnoszona jako element jego obrony.

Adwokat do spraw gospodarczych w Lublinie

Jednym z najczęstszych rodzajów spraw gospodarczych rozpatrywanych przez sądy są te dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ich przykłady to m.in.: oszustwa kredytowe i pożyczkowe, wyłudzenia, fałszowanie znaków towarowych, czy tzw. pranie brudnych pieniędzy. Oczywiście, to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom podejrzanym, jak i poszkodowanym.

Kolejnymi ważnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego są ochrona interesów wierzyciela oraz ochrona dłużnika. Pierwsza kategoria obejmuje środki prawne mające na celu przeciwdziałanie bezprawnym czynnościom podejmowanym na szkodę wierzyciela. Z kolei ochrona dłużnika najczęściej dotyczy ograniczenia lub wstrzymania wykonalności tytułu egzekucyjnego. Zwykle prowadzi do tego postępowanie przeciwegzekucyjne.

Pomoc adwokata do spraw gospodarczych w Lublinie przyda się również w przypadku postępowań windykacyjnych, będących skutkiem nasilającego się w ostatnich latach zjawiska zaległości płatniczych. Zdecydowane działania to często jedyny skuteczny sposób ubiegania się o zwrot należnych wierzytelności czy płatność za fakturę. Wsparcie ze strony kancelarii adwokackiej znacznie podnosi efektywność działań windykacyjnych. Często już po otrzymaniu pisma opatrzonego danymi takiej instytucji, dłużnik reguluje zobowiązanie, mając świadomość konsekwencji podjętych przez wierzyciela kroków.

Facebook