Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Cytat: Dz.U.2020.1359 t.j. Akt obowiązujący

Wersja od: 1 lutego 2023 r. Art.  95.  [Zakres władzy rodzicielskiej]
§  1.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

§  2.

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

§  3.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

§  4.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Władza rodzicielska Lublin

Lublin Wladza rodzicielska

Władza rodzicielska odgrywa kluczową rolę w życiu rodziny, dotyczącą spraw związanych z wychowaniem, opieką i decyzjami dotyczącymi dziecka. Według polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska jest przysługującym rodzicom prawem i obowiązkiem, której celem jest dobro dziecka oraz jego prawidłowy rozwój.

Warto zauważyć, że władza rodzicielska nie jest absolutna i nieograniczona. Zgodnie z polskim prawem, jej realizacja powinna uwzględniać najlepsze interesy dziecka. Oznacza to, że rodzice powinni podejmować decyzje, które służą dobru i potrzebom dziecka, a nie tylko własnym preferencjom czy korzyściom.

W przypadku rozwodów lub separacji rodziców, kwestia władzy rodzicielskiej może stać się przedmiotem sporu. W takich sytuacjach sąd podejmuje decyzję w oparciu o dobro dziecka i uwzględniając różne czynniki, takie jak zdolności rodziców do zapewnienia opieki, relacje między dzieckiem a rodzicami, a także opinie biegłych i innych dowodów przedstawionych przez strony.

Ważnym aspektem władzy rodzicielskiej jest obowiązek rodziców do podejmowania decyzji dotyczących wychowania i edukacji dziecka. Dotyczy to między innymi wyboru szkoły, leczenia medycznego, religii czy innych istotnych kwestii. W przypadku istotnych sporów między rodzicami, sąd może podjąć decyzję w tej sprawie, uwzględniając dobro dziecka i zasady równego traktowania rodziców.

Warto także podkreślić, że władza rodzicielska może być ograniczona lub pozbawiona, jeżeli istnieją ważne powody takie jak przemoc w rodzinie, zaniedbywanie dziecka, nadużycie alkoholu czy narkotyków przez rodzica, a także inne czynniki zagrażające dobru dziecka. W takich sytuacjach sąd może orzec ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej i powierzyć opiekę nad dzieckiem innemu członkowi

rodziny lub wyznaczyć opiekuna zastępczego. Decyzje te podejmowane są zawsze w interesie dobra i bezpieczeństwa dziecka.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporów dotyczących władzy rodzicielskiej, warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Taki profesjonalista będzie w stanie udzielić kompleksowej porady prawnej, reprezentować swojego klienta przed sądem oraz pomóc w osiągnięciu satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie władzy rodzicielskiej w Lublinie. Nasz zespół prawników posiada wiedzę merytoryczną, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do skutecznego reprezentowania Państwa interesów przed sądem. Stawiamy na profesjonalizm, rzetelność i skrupulatność w każdym przypadku, zapewniając naszym klientom wysoki poziom obsługi prawnej.

Czym możemy się zająć w  takich przypadkach?

Wladza rodzicielska Lublin Władza rodzicielska Lublin

W ramach prowadzonej działalności, kancelaria Adwokacka Rafał Myć w Lublinie oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze w zakresie różnych postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej. Podejmujemy się reprezentowania klientów w sprawach takich jak:

  • Ograniczenie władzy rodzicielskiej – w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione ryzyko dla dobra i bezpieczeństwa dziecka, np. w przypadku przemocy domowej, zaniedbania, nadużyć czy uzależnień rodziców. Dążymy do ochrony dobra i interesów dziecka, poprzez uzyskanie ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.
  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej – w przypadkach, gdy istnieją poważne i nieodwracalne naruszenia dobra dziecka, które uniemożliwiają kontynuację pełnienia roli rodzicielskiej przez jednego z rodziców. Dążymy do uzyskania orzeczenia sądowego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, mając na uwadze najważniejsze jest dobro dziecka.
  • Zawieszenie władzy rodzicielskiej – w sytuacjach, gdy istnieją okoliczności tymczasowe, które uniemożliwiają jednemu z rodziców pełnienie roli rodzicielskiej, np. choroba, wyjazd za granicę, tymczasowa utrata zdolności opiekuńczych itp. Dążymy do uzyskania tymczasowego zawieszenia władzy rodzicielskiej w celu zapewnienia dobra dziecka.
  • Przywrócenie władzy rodzicielskiej – w przypadkach, gdy rodzic, który został wcześniej pozbawiony lub ograniczony w władzy rodzicielskiej, spełnia określone warunki i wykazuje gotowość do odzyskania tej władzy. Dążymy do uzyskania przywrócenia władzy rodzicielskiej dla rodzica, z zachowaniem najważniejszego priorytetu, jakim jest dobro dziecka.
  • Ustanowienie opieki zastępczej – w sytuacjach, gdy istnieje konieczność tymczasowego lub długoterminowego przekazania opieki nad dzieckiem innym osobom, np. rodzinie zastępczej, kuratorom sądowym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pomagamy w procesie ustanowienia odpowiedniej opieki zastępczej, zgodnie z przepisami prawa.
  • Spór o kontakt z dzieckiem – w przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie osiągnąć porozumienia co do kontaktów z dzieckiem, np. w wyniku rozstania, separacji lub rozwodu. Dążymy do wypracowania porozumienia, które uwzględnia najlepsze interesy dziecka i zapewnia mu możliwość utrzymania zdrowych i stabilnych relacji z obydwoma rodzicami.
  • Ustanowienie kuratora dla dziecka – w sytuacjach, gdy dziecko potrzebuje dodatkowej opieki, wsparcia lub reprezentacji w procesach sądowych. Pomagamy w zgłoszeniu wniosku o ustanowienie kuratora dla dziecka i reprezentujemy interesy dziecka na drodze sądowej.
  • Postępowania alimentacyjne – w przypadkach, gdy istnieje konieczność ustalenia lub zmiany wysokości alimentów na rzecz dziecka. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, ustalaniu odpowiednich kwot oraz egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych.

Adwokat Lublin Rafał Myć wsparcie w sprawach władzy rodzicielskiej

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja