KANCELARIA ADWOKACKA W LUBLINIE

Dzięki szerokiemu zakresowi działalności Kancelaria prawna Rafał Myć niesie pomoc Klientom oczekującym różnego rodzaju usług prawnych. Specjalizujemy się w wielu dziedzinach, a ponadto proponujemy różne formy wsparcia – od udzielania jednorazowych porad prawnych, poprzez wydawanie profesjonalnych opinii czy sporządzanie dokumentów, aż po kompleksowe prowadzenie spraw rozstrzyganych przed sądami. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi obszarami naszego działania.

Skorzystanie z usług prawnika w przypadku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji jest niezwykle wartościowe z wielu powodów. Oto kilka kluczowych argumentów:

1. Złożoność procesu:
Zrozumienie Prawa: Procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne są złożone i pełne technicznych aspektów prawnych. Prawnicy pomagają zrozumieć i nawigować przez te zawiłości.
Dokumentacja: Pomagają w przygotowaniu i składaniu wszystkich niezbędnych dokumentów prawidłowo i terminowo.
2. Reprezentacja w Sądzie:
Profesjonalizm: Prawnicy reprezentują klienta w sądzie, zapewniając profesjonalną reprezentację i obronę interesów klienta.
Negocjacje: Mają doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami i innymi stronami, co może prowadzić do korzystniejszych warunków dla klienta.
3. Ochrona interesów:
Strategia: Prawnicy pomagają w opracowywaniu strategii prawnej, która chroni interesy klienta i dąży do osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku.
Rady: Udzielają rad i wskazówek, jak postępować w trakcie procesu, aby zminimalizować negatywne konsekwencje.
4. Zmniejszenie stresu:
Wsparcie: Prawnicy zapewniają wsparcie emocjonalne i psychiczne, pomagając klientom przejść przez stresujący proces upadłości czy restrukturyzacji.
Komunikacja: Zajmują się komunikacją z sądem, wierzycielami i innymi stronami, co daje klientowi więcej czasu i energii na skupienie się na innych aspektach życia lub biznesu.
5. Dostosowanie do zmian:
Dynamika: Procesy prawne są dynamiczne i mogą się zmieniać. Prawnicy są na bieżąco z wszelkimi zmianami i potrafią szybko dostosować strategię.
Aktualizacje: Informują klienta o postępach sprawy i wszelkich zmianach, zapewniając bieżące informacje i spokój ducha.
6. Znajomość prawa:
Ekspertyza: Prawnicy specjalizujący się w upadłości i restrukturyzacji mają głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa.
Aktualizacje Prawne: Są na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach i orzecznictwie, co pozwala na skuteczną obronę i reprezentację klienta.
Podsumowanie:

Korzystanie z usług prawnika w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji jest kluczowe dla ochrony interesów, zminimalizowania strat i nawigacji przez skomplikowany proces prawny z większym spokojem i pewnością. Prawnik dostarcza nie tylko ekspertyzy prawnej, ale także wsparcia, rad i umiejętności negocjacyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia optymalnych wyników dla klienta.

Postępowanie upadłościowe w Polsce jest procesem prawnym, który ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Oto ogólne etapy postępowania upadłościowego w Polsce:

1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • Wniosek może złożyć dłużnik lub wierzyciel.
 • Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające niewypłacalność dłużnika.

2. Rozpatrzenie wniosku przez sąd:

 • Sąd analizuje wniosek i dokumenty, aby ocenić, czy dłużnik jest niewypłacalny.
 • Sąd może zdecydować o ogłoszeniu upadłości lub odrzucić wniosek.

3. Ogłoszenie upadłości:

 • Jeśli sąd uzna wniosek za uzasadniony, ogłasza upadłość dłużnika.
 • Sąd wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika.

4. Inwentaryzacja majątku:

 • Syndyk sporządza listę majątku dłużnika.
 • Majątek jest oceniany i przygotowywany do sprzedaży.

5. Sprzedaż majątku:

 • Majątek dłużnika jest sprzedawany w celu uzyskania środków na spłatę wierzycieli.

6. Podział środków:

 • Zebrane środki są dzielone między wierzycieli zgodnie z kolejnością określoną w prawie.

7. Zakończenie postępowania:

 • Po podziale środków postępowanie upadłościowe jest zamykane.

8. Skutki upadłości:

 • Dłużnik może być pozbawiony prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Upadłość ma wpływ na zdolność kredytową dłużnika.

Restrukturyzacja w Polsce to proces prawny, który pozwala przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej na restrukturyzację swoich zobowiązań i operacji w celu uniknięcia upadłości. Oto kluczowe etapy restrukturyzacji w Polsce:

1. Złożenie wniosku o restrukturyzację:

 • Dłużnik, który napotyka trudności w spłacie zobowiązań, może złożyć wniosek o restrukturyzację.
 • Wniosek powinien zawierać propozycję planu restrukturyzacyjnego.

2. Rozpatrzenie wniosku przez sąd:

 • Sąd ocenia wniosek i może zatwierdzić rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Sąd może wyznaczyć nadzorcę sądowego, który będzie monitorować proces.

3. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego:

 • Dłużnik przygotowuje plan restrukturyzacyjny, który może obejmować zmiany w strukturze operacyjnej, finansowej i organizacyjnej firmy.

4. Zatwierdzenie planu:

 • Wierzyciele i sąd muszą zatwierdzić plan restrukturyzacyjny.
 • Może być wymagane zgromadzenie wierzycieli, aby głosować nad planem.

5. Implementacja planu:

 • Dłużnik realizuje plan restrukturyzacyjny pod nadzorem sądu i nadzorcy sądowego.
 • Może obejmować to negocjacje z wierzycielami, sprzedaż aktywów, zmiany w zarządzaniu itp.

6. Zakończenie restrukturyzacji:

 • Po pomyślnej realizacji planu, postępowanie restrukturyzacyjne jest zamykane.
 • Firma kontynuuje działalność zgodnie z nową strukturą i warunkami.

 

Prawo karne jest szczególną dziedziną prawa, która wymaga wiedzy i pełnego zaangażowania ze strony adwokata. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, zapewniając Klientom całkowite wsparcie. Rozumiemy, jak trudna jest sytuacja osób, które muszą zetknąć się z Policją, Prokuraturą i Sądem. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu prawa karnego niesiemy rzetelną i kompleksową pomoc. Ten rodzaj spraw wymaga często szybkiej reakcji na etapie śledztwa bądź dochodzenia. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowy udział adwokatów w charakterze: obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, we wszystkich rodzajach i stadiach postępowania karnego. Oferowane czynności Kancelarii w szczególności obejmują wszystkie etapy postępowania karnego, począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), poprzez postępowanie sądowe, do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym. Reprezentacja strony przez Adwokata Kancelarii jest możliwa zarówno od momentu wszczęcia postępowania, jak i w drodze wstąpienia do postępowań będących w toku.

zakresie prawa cywilnego proponujemy Państwu obsługę prawną w szczególności w przedmiocie:

 • konstruowania i analizy umów cywilnoprawnych,
 • zasiedzenia, bezumownego korzystania, ochrony posiadania, sporów sąsiedzkich, eksmisji, ochrony lokatorów, rozliczania nakładów czy zniesienia współwłasności – prawo nieruchomości,
 • stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowku,
 • odszkodowania: m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, naruszenia umowy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • windykacji należności,
 • sporów konsumentów z przedsiębiorcami.

W ramach wskazanej dziedziny zajmujemy się bieżącym doradztwem korporacyjnym, które dotyczy w szczególności przygotowywania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowania projektów uchwał organów spółki, a także prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji podmiotów przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Dodatkowo w ramach prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w sprawach:

 • tworzenia i likwidacji spółek, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji;
 • sprzedaży akcji bądź udziałów;
 • reprezentacji w postępowaniach mających związek z odpowiedzialnością członków zarządu;
 • fuzji oraz przejęć spółek handlowych;
 • sporządzania umów z prokurentami i członkami zarządu.

Prawo pracy obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunków między pracownikami i pracodawcami w ramach stosunku pracy. Dlatego też nasza Kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w zakresie swoich praktyk oferuje:

 • pisanie umów o pracę, regulaminów pracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • analizę poprawności i zgodności dokumentacji pracowniczej z normami prawnymi,
 • kompleksową reprezentację pracowników ale i pracodawców w sporach sądowych, indywidualnych czy zbiorowych,
 • reprezentację w kontaktach przed Zakładem Ubezpieczeń społecznych czy Państwową Inspekcją Pracy.

Znaczna część prowadzonych przez Kancelarię spraw to właśnie te z zakresu prawa rodzinnego, a większość z nich to sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne. Naszym zadaniem jest ograniczanie negatywnych skutków oraz kosztów rozwodów i innych postępowań rodzinnych. Kancelaria wspiera Klientów w skutecznym dokonywaniu podziału majątku wspólnego, doradza również, w jaki sposób chronić majątek małżonków.

W niniejszych sprawach proponujemy państwu pomoc prawną w zakresie:

 • konstruowania umów dotyczących spadków – zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku w całości lub w części;
 • przyjęcia i odrzucenia spadku;
 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • działu spadku;
 • dziedziczenia ustawowego i testamentowego;
 • sporządzania testamentów, zapisów oraz poleceń testamentowych;
 • sporządzania pozwów o zachowek;
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza;
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych;
 • unieważnienia testamentu;
 • wydziedziczenia.

Kancelaria specjalizuje się w prawie wekslowym. Prowadzimy szereg postępowań sądowych, dotyczących dochodzenia praw z weksla, w których reprezentujemy Klientów przed sądem. Doradzamy Klientom odnośnie wypełnienia, wystawienia lub otrzymania dokumentu weksla. Oferujemy przygotowanie weksli oraz sporządzenie deklaracji wekslowych, jak również szczegółowych opinii prawnych, przedstawiających wszelkie prawne aspekty zobowiązań wekslowych.

Zespół Kancelarii obsługuje transakcje, sporządza opinie i projekty umów w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej i przemysłowej. Zajmuje się również doradztwem w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich i wizerunku, know-how, tajemnic handlowych oraz przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych na inne podmioty. Udzielamy ponadto porad w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w szczególności z uwzględnieniem zasad, warunków i ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, ustawy o prawie autorskim, przepisów dotyczących ochrony konsumentów, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo IT to specjalizacja ciesząca się coraz większym zainteresowaniem ze względu na stały wzrost w sektorze usług świadczonych drogą elektroniczną. Dziedzina ta dotyczy również zagadnień związanych z tworzeniem i dostarczaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kancelaria proponuje w tym zakresie usługi prawne polegające w szczególności na redagowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów IT. Świadczymy ponadto pomoc prawną dotyczącą ochrony danych osobowych i baz danych, a także praw do stron internetowych lub ich zawartości, poufności w zakresie współpracy technologicznej, dostaw technologii czy know-how.

Pomoc Kancelarii z zakresu prawa administracyjnego obejmuje m.in. procedury uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. W ramach świadczonych usług zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i reprezentowaniem Klientów przed organami administracji. Oferta dotyczy uczestników postępowań oraz podmiotów obowiązanych do zamawiania dóbr i usług na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Specjalizacją Kancelarii jest udzielanie pomocy prawnej uczestnikom różnych procesów inwestycyjnych. Nasza praktyka dotyczy reprezentacji w przedmiocie obrotu nieruchomościami, spraw infrastrukturalnych, mieszkaniowych, jak również deweloperskich. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie spraw cywilnych oraz administracyjnych. Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa budowlane a także te zajmujące się zastępstwem inwestycyjnym.

W zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości naszym Klientom proponujemy pomoc w zakresie:

 • opracowania umów o roboty budowlane;
 • opracowania umów o zastępstwo inwestycyjne oraz wykonanie prac projektowych;
 • reprezentacji w sporach sądowych dotyczących:
  • podziału nieruchomości;
  • wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
  • służebności gruntowych i służebności przesyłu;
  • spraw o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych.

W ramach tej dziedziny zapewniamy kompleksową obsługę prawną Zamawiających oraz Wykonawców biorących udział w postępowaniach dotyczących prawa zamówień publicznych.

W ramach niniejszej specjalizacji świadczymy usługi prawne dotyczące w szczególności:

 • obsługi prawnej postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy sprzętu medycznego, dostawy leków, wykonanie usług teleinformatycznych;
 • reprezentacji wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane z zakresu infrastruktury kolejowej (w tym roboty dodatkowe);
 • reprezentacji wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • sporządzania i negocjowania umów;
 • bieżącej obsługi prawnej firm z branży budowlanej, medycznej, nowych technologii oraz transportowej.

Zastępstwo procesowe to jedna z podstawowych usług świadczonych przez kancelarie prawne. Zapewnia ona pełną reprezentację interesów Klienta przed sądem powszechnym lub administracyjnym. Zapewniamy pomoc przed sądami wszystkich instancji na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym. Za każdym razem gwarantujemy obecność prawnika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zagadnienie z zakresu prawa oświatowego obejmują m.in. sprawy dotyczące nawiązania stosunku pracy zgodnie Karty Nauczyciela, wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, a także kwestii takich jak odprawy czy ograniczenie zatrudnienia. W obrębie omawianej dziedziny mieszczą się również sprawy dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia, zasiłków na zagospodarowanie, kar dyscyplinarnych i porządkowych, a także praw przysługujących na podstawie kodeksu pracy. Kancelaria w postępowaniach z zakresu prawa oświatowego reprezentuje zarówno placówki oświatowe, jak i nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, ofertę Kancelarii poszerzyliśmy o szkolenia. Dedykujemy je kadrze nauczycielskiej, pracodawcom oraz przedsiębiorcom. Ich celem jest podniesienie świadomości prawnej niezbędnej do poruszania się w życiu codziennym, zawodowym czy otoczeniu biznesowym. Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w  aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów prawa, postępowania i swobodnego poruszania się w obszarze procedur prawnych oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – przećwiczenie różnych sytuacji. Mają też możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Po raz kolejny wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poza standardowym zakresem działalności Kancelarii pragniemy zaoferować innowacyjną usługę w formie stałej obsługi osób fizycznych.
Rosnące tempo życia oraz chroniczny brak czasu mogą wywoływać znaczne napięcie, przez co nawet wykonywanie podstawowych obowiązków związanych z życiem codziennym może być utrudnione. Stała opieka prawnika rodzinnego – bez ograniczeń dotyczących zakresu obsługi – pomoże Państwu czuć się bezpiecznie w każdej życiowej sytuacji i zapewni spokój nawet w nagłych kryzysach.
W zakresie niniejszej usługi Klienci otrzymują określony pakiet godzin do wykorzystania na obsługę prawną siebie i swoich najbliższych. Większość z Państwa staje przed problemami prawnymi związanymi ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. Mogą to być wypadki komunikacyjne, zakup wadliwego towaru, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez członków rodziny czy też konflikty z pracodawcami lub placówkami oświatowymi. Nasi prawnicy pomogą w każdej sytuacji, zapewniając zarówno profesjonalne doradztwo, jak i kompleksową obsługę postępowań.

Pomoc i porady prawne w rozwiązywaniu sporów i problemów

Zakres usług prawnych Lublin

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, które obejmują wiele dziedzin prawa. Jednakże, jeżeli Państwa potrzeba lub problem prawny nie jest bezpośrednio wymieniony na naszej liście usług, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jesteśmy otwarci na nietypowe i trudne sprawy, ponieważ mamy  na względzie to, że każda sytuacja prawna jest unikalna. Nasz doświadczony zespół prawników podejmie się wyzwania i dokładnie przeanalizuje Państwa sytuację, aby zaproponować odpowiednio dobrane rozwiązania. Skontaktujcie się z nami, aby omówić potrzeby prawne i ustalić, jak możemy pomóc.

Zadzwoń
Nawigacja