kancelaria rafał myć lublin 1

- Kancelaria -

Adwokat Lublin rozwód i podział majątku

Rozwód adwokat Lublin – podział majątku

Postępowaniu rozwodowemu często towarzyszą kwestie związane z podziałem wspólnego majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Strony, pod wpływem silnych emocji i napiętych osobistych relacji, nie zawsze potrafią porozumieć się w tej sprawie. Zdarza się, że któryś ze współmałżonków domaga się znacząco większych udziałów w dzielonym dorobku, niż wynika to z obowiązującego prawa bądź jego dotychczasowego wkładu. W takich przypadkach warto zapewnić sobie dodatkową pomoc prawną. Doświadczony adwokat rozwodowy w Lublinie jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w spór stanowi cenne wsparcie w walce o sprawiedliwy podział dóbr.

Kiedy między małżonkami ustaje wspólność majątkowa?

W dniu zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy partnerami powstaje wspólnota majątkowa. Oznacza to, że wypracowany w trakcie trwania małżeństwa dorobek obu stron traktuje się jako ich wspólne dobro. Wyjątek stanowią sytuacje, w których obie strony zawarły odpowiednią umowę majątkową (intercyzę) lub ustawowe przeszkody nie pozwalają na powstanie takiej wspólności. Taki stan obowiązuje do końca trwania związku, a więc do chwili śmierci męża lub żony, do dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub wyroku unieważniającego małżeństwo.

Sąd – na wniosek obu stron – może również ustanowić rozdzielność majątkową współmałżonków. Czynnikami umożliwiającymi ustanie wspólności mogą być również:

 • separacja,
 • ubezwłasnowolnienie jednego ze współmałżonków,
 • ogłoszenie upadłości przez męża lub żonę.

Prawa do wspólnego majątku są – co do zasady – równe. Jedynie z ważnych powodów, małżonkowie mogą zażądać od sądu, by ten ustalił udziały obu stron proporcjonalnie do nakładów, jakie każda z nich poniosła na uzyskanie dorobku. Przykładem może być sytuacja, w której mąż lub żona uporczywie i rażąco nie przyczyniali się do powstania wspólnego majątku, mimo podsiadanych sił czy możliwości. W tym przypadku rozróżnia się kwestie nieprzyczyniania się do powstania mienia wspólnego oraz winy rozkładu pożycia. Jeśli sąd orzeknie rozwód z winy jednej ze stron, nie musi to oznaczać automatycznego zmniejszenia udziałów tej strony w dobytku wspólnym w takcie jego podziału.

Czeka Państwa rozwód? Adwokat Lublin Rafał Myć to dobry wybór

W sprawach o podział majątku adwokat z Lublina może okazać się cennym wsparciem w zakresie wypracowania najkorzystniejszego dla stron sposobu podziału, a także w kwestii ustalenia wartości oraz poszczególnych składników dobytku. Rola adwokata może sprawdzać się również do reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym, jak również w negocjacjach z byłym partnerem. Reprezentowany przez pełnomocnika współmałżonek nie ma obowiązku osobiście pojawiać się na rozprawie, co pozwala uniknąć dodatkowego stresu, jeśli sytuacja między stronami jest szczególnie napięta.

Warto w tym miejscu dodać, że postępowanie sądowe nie jest jedyną drogą do ustanowienia podziału majątku między byłymi małżonkami i powinno stanowić ostateczność. Znacznie mniej stresujący sposób na rozdzielenie dorobku stanowi umowa o podział, której warunki w trakcie sprawy o rozwód adwokat w Lublinie również pomoże wypracować. Alternatywą może być także ugoda przed sądem polubownym lub orzeczenie podziału w wyroku orzekającym rozwód. Jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, potwierdzającego nabycie praw do jej określonej części zgodnie z ustaleniami obu stron sporu. Obowiązujące w Polsce prawo określa trzy sposoby podziału majątku wspólnego pomiędzy byłych małżonków. Należą do nich:

 • podział dobytku w naturze – wydzielenie każdej ze stron określonych składników mienia zgodnie z ustaleniami oraz przysługującym im udziałem,
 • podział cywilny – przewidujący licytację majątku wspólnego, a następnie podział uzyskanych z niej środków,
 • przyznanie składników mienia jednemu z partnerów wraz z zasądzeniem obowiązku spłaty na rzecz byłego małżonka.

Przy ustalaniu sposobu działu sąd zobowiązany jest uznać wolę obu stron sporu. Jeżeli strony zgodnie wnioskują o zastosowanie taj samej metody podziału, wówczas organ prowadzący postępowanie przychyla się do treści wniosku. Musi jednak uwzględnić, czy zaproponowany przez partnerów sposób podziału nie narusza interesu osób uprawnionych, ani nie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Profesjonalny adwokat Lublin – rozwód nie musi być długi i trudny

Mając na względzie to, jak skomplikowaną materię prawną stanowią sprawy rozwodowe i podział majątku, zaangażowanie prawnika w taki spór jest zasadne. Adwokat, jako osoba niezwiązana z żadną ze stron, zagwarantuje bezstronność, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem reprezentowanej strony. Nie da się ukryć, że takim procesom często towarzyszą napięte relacje czy silne emocje, często utrudniające byłym małżonkom osiągnięcie porozumienia. Stres wielu osobom nie pozwala również skupić się na skutecznym dochodzeniu swoich praw oraz walce o sprawiedliwy rozdział wspólnego mienia. W takiej sytuacji, w sprawach o podział majątku i rozwód adwokat z Lublina będzie cennym wsparciem.

Pomoc i porady prawne w rozwiązywaniu sporów i problemów

Adwokat rozwodowy Lublin

Rozwód adwokat Lublin – podział majątku: Jak profesjonalny adwokat rozwodowy może pomóc?

Rozwód to trudny czas dla każdej ze stron, a kwestie związane z podziałem majątku mogą znacząco utrudnić dojście do porozumienia. W takiej sytuacji warto zwrócić się do doświadczonego adwokata rozwodowego w Lublinie, który pomoże wypracować sprawiedliwe i korzystne rozwiązania dla obu stron.

Adwokat Rafał Myć – specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego, w tym rozwodów i podziału majątku, może pomóc w trudnych sprawach rozwodowych. Dzięki jego wsparciu, będziesz mógł skupić się na swoim życiu, a nie na skomplikowanych kwestiach prawnych.

Rozwód adwokat Lublin – podział majątku: Jakie korzyści daje współpraca z adwokatem rozwodowym?

 1. Profesjonalne doradztwo: Adwokat rozwodowy Rafał Myć posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego, co pozwala na skuteczną pomoc w sprawach rozwodowych i podziału majątku.
 2. Reprezentacja przed sądem: W trudnych przypadkach, gdy porozumienie pomiędzy stronami jest niemożliwe, adwokat Rafał Myć może reprezentować Cię przed sądem, walcząc o Twoje prawa i interesy.
 3. Mediacje i negocjacje: Zamiast angażować się w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe, adwokat rozwodowy może pomóc w znalezieniu wspólnego języka i wypracowaniu korzystnego porozumienia pomiędzy stronami.
 4. Ochrona praw i interesów: Adwokat Rafał Myć zadba o to, aby Twoje prawa i interesy były należycie chronione, a podział majątku przebiegł sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Skuteczność: Adwokat Rafał Myć może pochwalić się licznymi sukcesami w sprawach rozwodowych, co przekłada się na wysoką skuteczność w dochodzeniu praw i interesów swoich klientów.
 2. Transparentność: Kancelaria Adwokacka Rafał Myć dąży do pełnej transparentności w procesie współpracy, abyś zawsze wiedział, na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa i jakie są możliwe scenariusze jej rozwiązania.
 3. Komfort: Współpracując z adwokatem Rafałem Myć, unikasz niepotrzebnego stresu związanego z koniecznością samodzielnego zrozumienia i rozwiązania skomplikowanych kwestii prawnych. Wszystkim zajmie się adwokat, który będzie Twoim wsparciem na każdym etapie sprawy.
 4. Elastyczność: Adwokat Rafał Myć dostosowuje się do Twoich potrzeb i możliwości, oferując elastyczne formy współpracy, w tym również możliwość skorzystania z porady prawnej online.
 5. Kompleksowe usługi: Kancelaria Adwokacka Rafał Myć świadczy kompleksowe usługi prawne, co oznacza, że w ramach współpracy z adwokatem, możesz liczyć na wsparcie nie tylko w sprawach rozwodowych, ale także w innych dziedzinach prawa.

Jeżeli zmagasz się z problemami związanymi z rozwodem i podziałem majątku, skontaktuj się z Kancelarią Rafał Myć – specjalistą w dziedzinie prawa rodzinnego. Dzięki jego wsparciu, przejdziesz przez trudny okres rozwodu z optymalnymi rozwiązaniami, które będą korzystne dla Ciebie i Twojej rodziny.

Adwokat rozwodowy Lublin Adwokat rozwodowy Lublin[/caption]

Adwokat rozwodowy Lublin

Adwokat rozwodowy Lublin

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Adwokat rozwodowy Lublin

Rozwód w Lublinie – Kancelaria Adwokacka Rafał Myć: Specjalistyczne podejście do spraw rozwodowych

Rozwód w Lublinie może stać się łatwiejszy, jeśli zdecydujesz się na współpracę z Kancelarią Adwokacką Rafał Myć. Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych pomoże Ci w sposób profesjonalny, indywidualny i rzeczowy przejść przez proces rozwodu, minimalizując negatywne emocje związane z tak trudnym wydarzeniem.

Współpracując z nami, otrzymasz wsparcie w przygotowaniu oficjalnego pozwu rozwodowego, który spełni wszystkie formalne wymogi. Będziemy Cię reprezentować na każdym etapie postępowania, od konsultacji, przez negocjacje, aż po rozprawę sądową.

Zapewniamy kompleksowe podejście do Twojej sprawy, które obejmuje:

 1. Konsultację i analizę Twojego przypadku
 2. Opracowanie strategii działania dostosowanej do Twoich potrzeb
 3. Mediacje oraz negocjacje z drugą stroną
 4. Przygotowanie i przedstawienie dokumentów oraz dowodów przed sądem

Paiętaj, że masz prawo do rozwodu co stanowi artykuł:

Art. 56. – [Rozwód] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Artykuł 2020.1359 t.j., który wszedł w życie 1 lutego 2023 r., dotyczy kwestii rozwodu w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Omówienie tego artykułu można przedstawić w kilku punktach:

 1. Warunek rozwodu: Artykuł ten stanowi, że podstawowym warunkiem do rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Oznacza to, że małżeństwo może zostać rozwiązane, jeśli łączące małżonków więzi emocjonalne, fizyczne i ekonomiczne zostały zerwane na tyle, że nie można oczekiwać ich odbudowy.
 2. Inicjatywa rozwodowa: Artykuł ten podkreśla, że każdy z małżonków ma prawo wystąpić z żądaniem rozwodu. Nie ma tu ograniczeń co do płci, zarówno mąż, jak i żona mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa.
 3. Decyzja sądu: Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód wymaga orzeczenia sądu. To sąd ocenia, czy warunki określone w artykule zostały spełnione i podejmuje decyzję co do rozwiązania małżeństwa. Sąd może również orzec o winie jednego z małżonków, podziale majątku czy innych kwestiach związanych z rozwodem, takich jak opieka nad dziećmi, władza rodzicielska czy alimenty.

Artykuł ten stanowi podstawowe zasady dotyczące rozwodu i wprowadza jasne kryteria, które muszą być spełnione, aby małżeństwo mogło zostać rozwiązane przez rozwód. Jednocześnie podkreśla rolę sądu w orzekaniu o rozwiązaniu małżeństwa oraz chroni prawa każdego z małżonków do wystąpienia z inicjatywą rozwodową.

Jeżeli jesteś na tym etapie pamiętaj, że możemy Cie wesprzeć pomocą prawną.

Zadzwoń
Nawigacja