- Kancelaria -

Upadłość konsumencka Lublin

Dla wielu osób, które z różnych powodów znalazły się w spirali zadłużenia, upadłość konsumencka okazuje się jedyną szansą na wyjście z długów oraz rozpoczęcie nowego życia. Kancelaria Adwokacka Rafała Mycia oferuje kompleksowe wsparcie oraz profesjonalne usługi i porady prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak skomplikowana bywa procedura upadłościowa, dlatego pomoc doświadczonego, kompetentnego prawnika może w tym przypadku okazać się bezcenna.

Czym jest upadłość konsumencka?

Klientom, których interesuje upadłość konsumencka, Lublin oferuje szeroki zakres wsparcia, jednak nasze usługi na tle konkurencji charakteryzują się kompleksowym podejściem. Instytucja upadłości to forma postępowania sądowego, skierowana do osób prywatnych (konsumentów), które znalazły się w stanie niewypłacalności. Oznacza to, że nie są one w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Dla Klientów, których priorytetem jest upadłość konsumencka, adwokat w Lublinie stanowi szansę na skuteczne i legalne oddłużanie. Może ono polegać zarówno na zaspokojeniu potrzeb wierzycieli z majątku dłużnika, jak i na częściowym bądź całkowitym umorzeniu zadłużenia.

Upadłość konsumencka kancelaria Lublin

Osobom, dla których zarezerwowana została upadłość konsumencka, Lublin umożliwia skorzystanie z usług naszej kancelarii oddłużeniowej. Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach procedury upadłościowej, oferując:

– pełne wsparcie od zdecydowania się na oddłużanie, aż po orzeczenie upadłości na sali sądowej,

– bieżące doradztwo na wszystkich etapach postępowania,

– pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów,

– wsparcie przy sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką w Lublinie,

– reprezentowanie Klienta w postępowaniu upadłościowym oraz kontaktach z syndykiem.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd może ogłosić upadłość wyłącznie w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności. Osobom, dla których jedyną szansą na oddłużanie jest upadłość konsumencka, kancelaria w Lublinie prowadzona przez Adwokata Rafała Mycia oferuje swoją pomoc i wsparcie. Dłużnik, wobec którego sad orzeka upadłość, musi spełnić poniższe przesłanki:

– niewypłacalność – brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań;

– niezłożenie wniosku o upadłość konsumencką w ostatnich 10 latach.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że uzyskanie korzystnego orzeczenia może okazać się utrudnione, jeśli sąd uzna, że niewypłacalność stanowi efekt rażącego niedbalstwa bądź celowego działania dłużnika. Wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony zarówno przez osobę zadłużoną, jak i przez jednego z jej wierzycieli, np. bank lub inny podmiot.

Postępowanie upadłościowe

Klientom, których interesuje upadłość konsumencka, adwokat w Lublinie oferuje kompleksową pomoc w trakcie postępowania upadłościowego. Warto dodać, że procedura wszczynana jest wyłącznie na wniosek i tylko w sytuacji, w której dłużnik faktycznie nie jest w stanie regulować swoich wierzytelności.

W trakcie postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji całości lub części majątku dłużnika. Syndyk przeprowadza weryfikację roszczeń przysługujących wierzycielom, doprowadzając do spieniężenia majątku osoby zadłużonej. Pozyskane na drodze sprzedaży środki przeznaczane są na zaspokojenie poszczególnych roszczeń – w całości lub części.

Skutki postępowania o ogłoszenie upadłości

Osobom, dla których jedyną szansą na oddłużanie jest upadłość konsumencka, Lublin zapewnia wsparcie kompetentnych specjalistów od prawa upadłościowego. Warto z niego skorzystać, mając na względzie skutki postępowania o upadłość. Te najważniejsze to m.in.:

– przekształcenie całego majątku dłużnika w masę upadłościową z chwilą ogłoszenia upadłości,

– brak możliwości swobodnego rozporządzania przez konsumenta swoim majątkiem,

– sprzedaż majątku zaliczanego do masy upadłościowej z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby,

– możliwość zawierania przez osobę, w stosunku do której ogłoszono upadłość, jedynie drobnych zobowiązań i umów,

– wpływ decyzji podejmowanych przez konsumenta (np. o bezpodstawnej rezygnacji z pracy) na brak skutecznego oddłużenia,

– konieczność współpracy z syndykiem oraz przekazywania mu całości majątku, określonych dokumentów i informacji.

Upadłość przedsiębiorcy – kto może ją ogłosić?

Nazwa „upadłość konsumencka” wskazuje, że z procedury skorzystać mogą jedynie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Aktualne przepisy jednak mówią, że upadłość konsumencka może również zostać ogłoszona przez osoby fizyczne, które nie mogą ogłosić upadłości poprzez zwykłe postępowanie upadłościowe. Oznacza to więc, że przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową, osoby prowadzące gospodarstwo rolne oraz wspólnicy spółek cywilnych, mogą starać się o ogłoszenie upadłości.

Upadłość przedsiębiorcy wcześniej była trudniejsza do ogłoszenia. Sąd, nim ogłosił upadłość, sprawdzał między innymi czy wnioskodawca nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącej niedbałość oraz czy przedsiębiorca wbrew obowiązkowi nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Aktualnie sąd sprawdza czy wnioskodawca jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz czy jest osobą niewypłacalną.

Warto jednak pamiętać, że upadłość przedsiębiorcy i jej ogłoszenie, nie musi być równoznaczne z oddłużeniem gdy występują przeszkody do umorzenia zobowiązań. Do oddłużenia nie może dojść jeśli dłużnik celowo zwiększył stopień swojej niewypłacalności i umyślnie do niej doprowadził.

Upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencka – adwokat Lublin

Osobom, które pragną znaleźć wsparcie w trudnym i długotrwałym postępowaniu, jakim jest upadłość konsumencka, kancelaria w Lublinie oferuje profesjonalną pomoc na każdym etapie procedury. Pomagamy naszym Klientom w bezpieczny sposób wydostać się ze spirali zadłużenia, zapewniając doradztwo prawne. Jeśli interesuje Państwa upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencka, Lublin jest miastem, gdzie znajdą Państwo kompleksowe wsparcie na drodze do rozpoczęcia nowego życia – wolnego od długów i wierzycieli.

Facebook