yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7

Pozwy rozwody, sprawy karne...

Sprawiedliwe warunki

Nie pozwól, by zawiłości prawne wpływały na Twoje życie. Klarowne i skuteczne strategie prawne

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7

Reprezentacja poszkodowanych

Zadbamy o Twoje Prawa

Zaufaj naszej doświadczonej kancelarii, która oferuje profesjonalne wsparcie prawne w szerokim zakresie dziedzin.

Usługi prawnicze Kancelaria Adwokacka

Sprawy rozwodowe

Sprawy rodzinne

Sprawy karne

Sprawy gospodarcze

Sprawy frankowiczów

Sprawy rozwodowe

W zakresie spraw rozwodowych, kancelaria prawna oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo dla osób rozważających rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Specjaliści prawni pomagają w zrozumieniu wszystkich aspektów prawnych rozwodu, w tym podziału majątku wspólnego, ustalania alimentów na dzieci oraz ewentualnie współmałżonka, a także kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej i ustalania warunków opieki nad dziećmi.

Usługi w ramach spraw rozwodowych obejmują:

Doradztwo prawne: Prawnicy informują klientów o ich prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a także o możliwych konsekwencjach rozwodu.

Mediacje i negocjacje: Kancelaria może oferować pomoc w prowadzeniu mediacji między stronami w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w sprawach dotyczących podziału majątku, alimentów oraz opieki nad dziećmi.

Reprezentacja przed sądem: W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia między stronami, prawnicy reprezentują klientów w postępowaniu sądowym, dbając o ochronę ich praw i interesów.

Sporządzanie i analiza dokumentów: Prawnicy przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty prawne, takie jak pozew rozwodowy, wnioski o alimenty, wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, a także analizują dokumenty przedłożone przez drugą stronę.

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne: Choć prawnicy nie zastępują terapeutów, mogą oferować wsparcie w trudnych emocjonalnie momentach, kierując klientów do odpowiednich specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Cel działania w sprawach rozwodowych to nie tylko rozwiązanie małżeństwa w sposób formalny, ale również pomoc klientom w przejściu przez ten trudny życiowo proces z jak najmniejszymi stratami emocjonalnymi i finansowymi. Kancelarie prawne dążą do zapewnienia swoim klientom jasności co do procesu rozwodowego oraz do zabezpieczenia ich przyszłości prawnej i finansowej po zakończeniu małżeństwa.

Usługi prawnicze Kancelaria AdwokackaSprawy rozwodowe

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Nasz dział prawa rodzinnego w kancelarii oferuje kompleksową pomoc i wsparcie w szerokim zakresie spraw związanych z prawem rodzinnym. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów prawnych, które dotykają najbliższych relacji międzyludzkich, w tym spraw dotyczących rozwodów, separacji, spraw opiekuńczych, alimentów, podziału majątku wspólnego oraz kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej i praw do opieki nad dziećmi.

Rozumiemy, że sprawy rodzinne często wiążą się z emocjonalnymi wyzwaniami, dlatego podchodzimy do każdego klienta z wyjątkową wrażliwością i empatią, jednocześnie dążąc do zapewnienia najlepszych możliwych rozwiązań prawnych. Nasz zespół ekspertów prawa rodzinnego oferuje nie tylko profesjonalne doradztwo, ale również wsparcie w negocjacjach i mediacjach, mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań tam, gdzie jest to możliwe.

W kancelarii stawiamy na poufność i szanujemy prywatność naszych klientów, zapewniając im bezpieczne środowisko do omówienia ich prywatnych i delikatnych kwestii. Nasz cel to nie tylko reprezentacja prawna na najwyższym poziomie, ale także wsparcie klientów w trudnych czasach, pomagając im w przejściu przez złożony proces prawny z jak najmniejszym stresem.

Sprawy karne

Nasz dział prawa karnego w kancelarii specjalizuje się w obronie i reprezentacji klientów w szerokim zakresie spraw karnych. Zajmujemy się przypadkami od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa, włączając w to zarzuty dotyczące oszustw, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przemocy domowej, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także innych poważnych zarzutów karnych.

Nasi adwokaci z działu karnego są doświadczonymi specjalistami, którzy rozumieją złożoność systemu karnego i są przygotowani, by zapewnić skuteczną obronę oraz ochronę praw naszych klientów. Podchodzimy do każdej sprawy z indywidualnym zaangażowaniem, analizując wszystkie dostępne dowody, konsultując się z ekspertami i konstruując strategię obrony dostosowaną do specyfiki każdej sprawy.

Rozumiemy, że oskarżenie o przestępstwo może być ogromnym obciążeniem emocjonalnym i prawnym dla klienta oraz jego rodziny, dlatego zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu prawnego. Nasz zespół jest dostępny dla klientów, by udzielać niezbędnych informacji, odpowiadać na pytania i łagodzić obawy związane z postępowaniem karnym.

Nasza kancelaria dąży do minimalizacji negatywnych konsekwencji dla naszych klientów, starając się o uniewinnienie, umorzenie postępowania lub inny możliwie najkorzystniejszy wynik. Kładziemy duży nacisk na ochronę praw konstytucyjnych naszych klientów oraz zapewnienie, że każda osoba, niezależnie od postawionych zarzutów, otrzyma sprawiedliwy proces.

Sprawy karne

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze

W obszarze spraw gospodarczych, kancelaria prawna zapewnia wszechstronne wsparcie prawne dla biznesu, obejmujące różne aspekty działalności komercyjnej. Profesjonaliści w tej dziedzinie specjalizują się w doradztwie z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego, transakcji gospodarczych, fuzji, przejęć, a także w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Kancelaria oferuje pomoc w negocjowaniu i sporządzaniu umów handlowych, doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, praw autorskich oraz znaków towarowych. Ponadto, zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem konkurencji, prawem pracy oraz doradztwem w sprawach podatkowych i finansowych, dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Usługi te mają na celu wspieranie działalności gospodarczej klientów, zapewnienie bezpieczeństwa prawno-gospodarczego oraz optymalizację procesów biznesowych. Kancelaria stawia na strategiczne podejście do każdego przypadku, mając na uwadze unikatowe cele i wymagania klienta, zapewniając tym samym skuteczne rozwiązania prawne, które sprzyjają rozwojowi i stabilności prowadzonego biznesu.

Sprawy frankowiczów

W obszarze spraw dotyczących kredytów frankowych, kancelaria prawna świadczy usługi dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie oferują reprezentację i wsparcie dla frankowiczów, którzy zmierzyć się muszą z często niekorzystnymi warunkami umownymi oraz nieprzewidywalnymi zmianami kursów walutowych.

Kancelaria zapewnia kompleksową analizę umów kredytowych pod kątem potencjalnych nieuczciwych klauzul lub praktyk, ocenę możliwości prawnych dotyczących dochodzenia roszczeń wobec banków oraz pomoc w negocjacjach mających na celu zmianę warunków kredytu na bardziej korzystne dla kredytobiorcy.

Usługi te obejmują również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych przeciwko instytucjom finansowym, przygotowanie i składanie odpowiednich pism procesowych, jak również wsparcie w zakresie mediacji i innych form rozstrzygania sporów.

Celem działalności w tej dziedzinie jest pomoc klientom w zrozumieniu ich praw, zminimalizowanie negatywnych skutków zaciągniętych zobowiązań oraz dążenie do uzyskania sprawiedliwości i satysfakcjonujących rozwiązań. Kancelaria dąży do ochrony interesów frankowiczów, oferując im profesjonalne porady i efektywną reprezentację w sporach związanych z kredytami frankowymi.

Sprawy frankowiczów

Upadłość konsumencka

Odszkodowania

Podział majątku

Prawo cywilne

Sprawy alimentacyjne

Upadłość konsumencka

W obszarze upadłości konsumenckiej, kancelaria prawna oferuje wsparcie osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej regulowanie bieżących zobowiązań. Specjaliści w tej dziedzinie dostarczają fachowej pomocy prawnej w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej, który ma na celu umożliwienie dłużnikowi uregulowania zobowiązań w sposób zorganizowany i pod nadzorem sądu.

Usługi w ramach upadłości konsumenckiej obejmują doradztwo w zakresie oceny sytuacji finansowej klienta, możliwości skorzystania z procedury upadłościowej, jak również przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kancelaria wspiera klientów na każdym etapie procesu – od analizy prawnej, przez reprezentację przed sądem, aż po pomoc w przygotowaniu planu spłaty wierzycieli.

Celem działania w tej sferze jest zapewnienie klientom możliwości uzyskania tzw. „nowego startu” poprzez umorzenie niespłaconych długów po zakończeniu postępowania upadłościowego. Kancelaria kładzie szczególny nacisk na poufność i indywidualne podejście do każdego przypadku, rozumiejąc delikatność sytuacji, w jakiej znaleźli się klienci. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej osoby zadłużone mogą przejść przez proces upadłości konsumenckiej z minimalnym stresem, dążąc do rozwiązania swoich problemów finansowych i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu bez długów.

Upadłość konsumencka

Odszkodowania

Odszkodowania

W dziedzinie odszkodowań, kancelaria prawna oferuje reprezentację i doradztwo dla osób, które doznały szkody na skutek wypadków, zaniedbań, błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń, które skutkowały uszczerbkiem na zdrowiu, stratami finansowymi lub innymi negatywnymi konsekwencjami.

Prawnicy specjalizujący się w odszkodowaniach prowadzą kompleksową analizę każdej sprawy, mając na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, ocenę odpowiedzialności prawnej oraz szacowanie wysokości należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Kancelaria pomaga w gromadzeniu niezbędnych dowodów, takich jak dokumentacja medyczna, zeznania świadków, raporty policyjne i inne, które są kluczowe dla skutecznego dochodzenia roszczeń.

Usługi oferowane w ramach odszkodowań obejmują reprezentację klientów w negocjacjach z ubezpieczycielami, przedsiębiorstwami czy innymi stronami odpowiedzialnymi za wyrządzenie szkody, a także przed sądami wszelkich instancji, w przypadku, gdy nie można osiągnąć satysfakcjonującego porozumienia w drodze ugody.

Celem kancelarii jest zapewnienie klientom sprawiedliwego odszkodowania, które kompensuje doznane straty i szkody. Prawnicy dążą do maksymalizacji wysokości uzyskiwanych świadczeń, zapewniając jednocześnie wsparcie i opiekę prawną na każdym etapie procesu. Klientom oferowane jest pełne wsparcie, od momentu zgłoszenia szkody, przez cały proces dochodzenia roszczeń, aż po finalizację sprawy i uzyskanie należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Podział majątku

W kwestii podziału majątku, kancelaria prawna świadczy pomoc i doradztwo dla osób przechodzących przez proces rozdzielania aktywów i zobowiązań w wyniku rozwodu, separacji czy innych okoliczności rodzinnych. Specjaliści w tej dziedzinie oferują wsparcie w zakresie identyfikacji składników majątkowych, ich wyceny oraz wypracowania sprawiedliwego podziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawnicy doradzają klientom w kwestiach dotyczących zarówno majątku wspólnego, jak i osobistego, uwzględniając przy tym wszystkie istotne aspekty finansowe, takie jak nieruchomości, środki finansowe, długi, a także inne wartości materialne i niematerialne. Kancelaria wspiera w negocjacjach między stronami, dążąc do osiągnięcia polubownego porozumienia, które zabezpiecza interesy obu stron.

W przypadkach, gdy porozumienie pomiędzy stronami nie jest możliwe, kancelaria reprezentuje klientów przed sądem, przygotowując stosowne dokumenty, pisma procesowe i reprezentując ich interesy w trakcie całego postępowania sądowego. Celem jest osiągnięcie rozwiązania, które jest sprawiedliwe i korzystne dla klienta, jednocześnie minimalizując emocjonalne i finansowe obciążenia związane z procesem podziału majątku.

Podejście kancelarii charakteryzuje się indywidualnym traktowaniem każdej sprawy, z uwzględnieniem unikalnych okoliczności i potrzeb klienta. W trakcie całego procesu, prawnicy zapewniają fachowe doradztwo, transparentność działań i wsparcie, mając na uwadze ochronę praw i interesów swoich klientów.

Podział majątku

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego, kancelaria prawna oferuje szerokie spektrum usług prawnych, obejmujących różnorodne aspekty życia codziennego i działalności biznesowej. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się sprawami dotyczącymi umów cywilnoprawnych, zobowiązań, praw rzeczowych, spraw spadkowych, roszczeń o naprawienie szkód oraz wielu innych kwestii regulowanych przez prawo cywilne.

Prawnicy doradzają w przygotowaniu, analizie i negocjacjach umów, zapewniając, aby ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami oraz najlepiej chroniła interesy klienta. Kancelaria zajmuje się również reprezentacją klientów w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, dążąc do efektywnego i skutecznego rozwiązania sporów.

W dziedzinie prawa cywilnego istotne jest także poradnictwo w zakresie praw własności, użytkowania nieruchomości, praw autorskich, dziedziczenia oraz innych praw majątkowych i niemajątkowych. Prawnicy pomagają w sporządzaniu testamentów, umów darowizn, aktów notarialnych oraz innych dokumentów prawnych.

Kancelaria zapewnia również wsparcie w przypadkach związanych z ochroną dóbr osobistych, takich jak prawo do prywatności, wizerunku, nazwiska czy tajemnicy korespondencji. Działa w obronie interesów klientów poszkodowanych w wyniku czynów nieuczciwych, naruszenia umów czy deliktów.

Cel działania w ramach prawa cywilnego to zapewnienie kompleksowej ochrony prawnej klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, poprzez skuteczne doradztwo, negocjację i reprezentację. Prawnicy kładą szczególny nacisk na dostosowanie strategii prawnych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta, gwarantując profesjonalne i etyczne podejście do każdej sprawy.

Sprawy alimentacyjne

W ramach spraw alimentacyjnych, kancelaria prawna zapewnia wsparcie i doradztwo osobom zobowiązanym do płacenia alimentów oraz tym, którzy mają prawo do ich otrzymywania. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie zajmują się szerokim zakresem kwestii, od ustalania wysokości alimentów, przez dochodzenie zaległych płatności, aż po modyfikację istniejących zobowiązań alimentacyjnych ze względu na zmianę okoliczności.

Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu i składaniu odpowiednich wniosków sądowych, reprezentację przed sądem oraz wsparcie w negocjacjach między stronami, mając na celu osiągnięcie sprawiedliwego i prawnie uzasadnionego porozumienia. Działania te obejmują zarówno alimenty na rzecz dzieci, jak i współmałżonków w przypadkach rozwodowych czy separacji.

Specjaliści kancelarii doradzają również w sprawach międzynarodowych dotyczących alimentów, gdzie dochodzenie roszczeń może być utrudnione przez granice państwowe. W takich przypadkach, prawnicy mogą koordynować działania z prawnikami w innych krajach, aby efektywnie reprezentować interesy klienta.

Celem działania w sprawach alimentacyjnych jest zapewnienie, aby świadczenia alimentacyjne były ustalone na sprawiedliwym poziomie, odzwierciedlającym faktyczne potrzeby uprawnionych i możliwości finansowe zobowiązanych. Kancelaria kładzie nacisk na ochronę interesów dzieci i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia materialnego, a jednocześnie dąży do sprawiedliwego obciążenia strony zobowiązanej, z uwzględnieniem jej aktualnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu, od konsultacji początkowej, przez postępowanie sądowe, aż po wykonanie orzeczenia.

Sprawy alimentacyjne

Reprezentacja w sprawach karnych

Porady prawne

Reprezentacja pokrzywdzonych

Sprawy nietypowe

Władza rodzicielska

Porady prawne online

Kredyt we frankach obrona prawna

Reprezentacja w sprawach karnych

W kwestii reprezentacji w sprawach karnych, kancelaria prawna oferuje profesjonalne wsparcie i obronę dla osób oskarżonych o popełnienie przestępstw, jak również dla ofiar przestępstw poszukujących sprawiedliwości i ochrony swoich praw. Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym zapewniają reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego, od postępowania przygotowawczego, przez proces sądowy, aż po ewentualne postępowanie apelacyjne.

Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu obrony, reprezentuje klientów przed organami ścigania, prokuraturą oraz sądami, zajmując się także sporządzaniem i składaniem wniosków, apelacji oraz innych pism procesowych. Specjaliści w dziedzinie prawa karnego oferują również wsparcie w gromadzeniu dowodów, organizowaniu ekspertyz i opinii biegłych, które mogą być kluczowe dla sprawy.

Prawnicy dbają o to, aby prawa klienta były w pełni respektowane w trakcie całego postępowania, w tym prawo do obrony, prawo do bycia wysłuchanym, a także prawo do uczciwego i bezstronnego procesu. Kancelaria kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, starając się zrozumieć unikalne okoliczności i cele każdego klienta, aby zapewnić najbardziej efektywną i skuteczną obronę.

Celem kancelarii w sprawach karnych jest nie tylko obrona klienta przed zarzutami i dążenie do uzyskania uniewinnienia lub innych korzystnych rozstrzygnięć, ale także minimalizacja negatywnych konsekwencji procesu karnego dla życia osobistego i zawodowego klienta. W przypadku ofiar przestępstw, prawnicy dążą do zapewnienia odpowiedniego zadośćuczynienia oraz ochrony ich praw i interesów.

Porady prawne

Usługa porad prawnych oferowana przez kancelarie prawne obejmuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w rozwiązywaniu kwestii prawnych napotykanych przez klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz organizacje. Kancelarie zapewniają szeroki zakres usług doradczych w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, rodzinne, karne, gospodarcze, pracy, administracyjne i wiele innych.

Porady prawne mają na celu dostarczenie klientom wyczerpujących informacji na temat ich praw i obowiązków, możliwych opcji działania oraz potencjalnych skutków prawnych podejmowanych decyzji. Prawnicy wspierają klientów w interpretacji przepisów prawnych, sporządzaniu i analizowaniu dokumentów prawnych, takich jak umowy, testamenty czy pisma procesowe, a także w przygotowywaniu do procesów sądowych i negocjacji.

Konsultacje prawne mogą odbywać się w formie spotkań bezpośrednich, konsultacji telefonicznych lub online, w zależności od preferencji klienta i charakteru sprawy. Kancelaria zapewnia poufność i bezpieczeństwo wszystkich udzielanych informacji, gwarantując, że wszelkie dane i fakty przedstawione przez klientów są traktowane z najwyższą starannością.

Celem porad prawnych jest nie tylko rozwiązanie bieżących problemów prawnych, ale także zapobieganie przyszłym kłopotom poprzez świadome i przemyślane działania zgodne z obowiązującym prawem. Prawnicy dążą do tego, aby ich rady były jasne, zrozumiałe i skuteczne, umożliwiając klientom podejmowanie świadomych decyzji oraz optymalizację ich sytuacji prawnej i finansowej.

Porady prawne

Reprezentacja pokrzywdzonych

Reprezentacja pokrzywdzonych

Reprezentacja pokrzywdzonych w ramach usług prawnych obejmuje kompleksowe wsparcie i ochronę praw osób, które doznały szkody w wyniku czynów niedozwolonych, przestępstw, błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu, wolności lub majątku. Specjaliści prawa angażują się w obronę interesów pokrzywdzonych, zapewniając im profesjonalne doradztwo oraz reprezentację przed sądami, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

W ramach tej usługi, prawnicy pomagają w gromadzeniu niezbędnych dowodów, przygotowują dokumentację prawną, w tym zawiadomienia o przestępstwie, pozwy cywilne, wnioski o odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Działają na rzecz uzyskania dla pokrzywdzonych sprawiedliwego odszkodowania oraz innych form rekompensaty za doznane krzywdy.

Kancelarie zapewniają pokrzywdzonym wsparcie w całym procesie prawno-sądowym, począwszy od momentu zgłoszenia szkody, poprzez postępowanie przygotowawcze, aż po zakończenie procesu sądowego. Prawnicy starają się minimalizować obciążenie pokrzywdzonych związane z procedurami prawnymi, jednocześnie dążąc do maksymalizacji ich szans na uzyskanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Celem reprezentacji pokrzywdzonych jest nie tylko zadośćuczynienie materialne, ale również przywrócenie poczucia sprawiedliwości i godności osobistej. Kancelaria stara się zapewnić, aby pokrzywdzeni byli traktowani z szacunkiem i empatią, a ich prawa były skutecznie chronione na każdym etapie postępowania.

Sprawy nietypowe

W zakresie spraw nietypowych, kancelaria prawna oferuje indywidualne podejście i specjalistyczne doradztwo prawne dostosowane do unikalnych i rzadziej występujących sytuacji prawnych, z jakimi mogą się zmierzyć klienci. Te nietypowe sprawy mogą obejmować złożone kwestie prawne, rzadkie przypadki prawa, interdyscyplinarne problemy wymagające szczegółowej analizy lub nowatorskie wyzwania, które nie mieszczą się w tradycyjnych ramach prawa.

Prawnicy specjalizujący się w nietypowych sprawach prawnych posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na kreatywne myślenie i niestandardowe podejście do każdej sprawy. Mogą to być na przykład sprawy związane z nowymi technologiami, takimi jak prawa cyfrowe, ochrona danych osobowych, problematyka sztucznej inteligencji, prawa autorskie w internecie, nietypowe umowy handlowe, zagadnienia związane z prawem międzynarodowym, unikatowe sprawy dotyczące własności intelektualnej, a także inne przypadki, które wymagają szczególnych rozwiązań prawnych.

W ramach usług prawnych dla spraw nietypowych, kancelaria oferuje wsparcie na wszystkich etapach procesu – od konsultacji i analizy prawnej, poprzez strategię działania, aż po reprezentację w negocjacjach, mediacjach lub postępowaniach sądowych. Kancelaria dba o to, by strategie prawne były innowacyjne, a jednocześnie skuteczne i zgodne z obowiązującym systemem prawnym.

Cel takiego podejścia jest jasny: dostarczyć klientom rozwiązania prawne, które nie tylko radzą sobie z aktualnymi wyzwaniami, ale również przewidują przyszłe problemy i zabezpieczają przed nimi. Kancelarie stawiają na ciągły rozwój i aktualizację wiedzy, aby móc skutecznie sprostać dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu prawnemu i technologicznemu.

Sprawy nietypowe

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

W obszarze władzy rodzicielskiej, kancelaria prawna oferuje wsparcie i doradztwo w sprawach dotyczących praw i obowiązków rodziców wobec ich dzieci, jak również kwestii związanych z opieką i wychowaniem. Prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym zajmują się szerokim spektrum zagadnień, od ustalania i modyfikacji warunków władzy rodzicielskiej, przez rozstrzyganie sporów dotyczących opieki nad dziećmi, po reprezentację klientów w postępowaniach sądowych.

Usługi w ramach władzy rodzicielskiej obejmują pomoc w negocjacjach między rodzicami w sprawie ustalenia warunków opieki nad dziećmi, w tym ustalenia miejsca zamieszkania, sposobu wykonywania opieki, dostępu do dziecka oraz kwestii związanych z edukacją i zdrowiem dzieci. Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także w procedurach dotyczących ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.

Prawnicy doradzają także w sprawach związanych z adopcją, przysposobieniem oraz opieką zastępczą, oferując pomoc na każdym etapie procesu, od przygotowania niezbędnych dokumentów, przez reprezentację przed organami opiekuńczymi, aż po postępowania sądowe.

Celem działania w ramach władzy rodzicielskiej jest zapewnienie najlepszego interesu dziecka, co jest nadrzędną zasadą w tego typu sprawach. Prawnicy dbają o to, by rozwiązania prawne były zgodne z tym priorytetem, a jednocześnie chroniły prawa i interesy ich klientów. Kancelaria stawia na skuteczną komunikację i współpracę między stronami, dążąc do polubownego rozwiązania sporów, a gdy jest to niemożliwe – na rzetelną i zdecydowaną reprezentację w sądzie.

Porady prawne online

Usługi porad prawnych online oferowane przez kancelarie prawne to wygodny i szybki sposób na uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej bez konieczności opuszczania domu. Te internetowe konsultacje są skierowane do klientów potrzebujących fachowej rady prawnej w różnorodnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, rodzinne, pracy, gospodarcze, administracyjne, karne i inne.

Podczas porad prawnych online prawnicy analizują sprawy klientów, odpowiadają na pytania, oferują interpretację przepisów prawnych oraz doradzają najlepsze kroki do podjęcia w danej sytuacji prawnej. Usługi te mogą obejmować analizę dokumentów prawnych, sporządzanie pism, umów, poradnictwo w zakresie strategii działania w przypadku sporów oraz wsparcie w zakresie planowania prawnych aspektów działalności biznesowej.

Konsultacje prawne online odbywają się za pośrednictwem rozmów wideo, e-maili, czatu internetowego lub innych środków komunikacji online, co zapewnia łatwość dostępu oraz elastyczność godzinową. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście odwiedzić kancelarii prawnej, mieszkają za granicą, mają ograniczoną mobilność lub cenią sobie dyskrecję i szybkość uzyskania porady.

Wybierając porady prawne online, ważne jest, aby upewnić się, że kancelaria prawna oraz prawnik świadczący usługi online są w pełni kwalifikowani i posiadają odpowiednie doświadczenie w obszarze prawa, który dotyczy Twojego problemu. Należy również zwrócić uwagę na zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych w trakcie korzystania z usług online.

Celem porad prawnych online jest zapewnienie klientom szybkiej, wygodnej i skutecznej pomocy prawnej, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Porady prawne online

Zapraszamy na spotkanie w naszej kancelarii: rozwiązania dla Frankowiczów

Czy jesteś jednym z wielu frankowiczów poszukujących sprawiedliwego rozwiązania swojej sytuacji kredytowej? Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej kredytów we frankach szwajcarskich i oferuje kompleksowe wsparcie dla osób, które czują się pokrzywdzone przez nieuczciwe praktyki bankowe.

Dlaczego warto się z nami spotkać?

  • Doświadczenie i specjalizacja: Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowiczów i rozumiemy specyfikę tych przypadków. Nasz zespół ekspertów prawnych jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie i orzecznictwem, w tym z najnowszymi wyrokami TSUE.
  • Indywidualne podejście: Każdy przypadek jest dla nas wyjątkowy. Podczas spotkania dokładnie analizujemy Twoją umowę kredytową, aby zidentyfikować potencjalne klauzule abuzywne i zaproponować najlepszą strategię działania.
  • Skuteczność: Naszym celem jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla Ciebie. Pomogliśmy już wielu frankowiczom w negocjacjach z bankami oraz w dochodzeniu swoich praw przed sądami.
  • Transparentność: Jasno i przejrzyście informujemy o wszystkich możliwych opcjach, kosztach oraz szansach na sukces, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.
  • Wsparcie na każdym etapie: Od pierwszej konsultacji, przez negocjacje z bankiem, aż po reprezentację w sądzie – jesteśmy z Tobą na każdym kroku procesu.

Nie pozwól, aby nieuczciwe klauzule i zapisy umowne decydowały o Twojej przyszłości finansowej. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej i odzyskaj kontrolę nad swoim kredytem hipotecznym. Umów się na spotkanie w naszej kancelarii już dziś i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Skontaktuj się z nami już teraz i zacznij działać na rzecz swoich praw!

Dnia 15 czerwca 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie o sygnaturze C-520/21, dotyczący umów kredytowych. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, klauzule dotyczące tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, które były stosowane przez niektóre instytucje bankowe, zostały uznane za nieuczciwe i jako takie naruszające przepisy ochrony konsumentów. Wyrok ten stwierdza, iż banki nie dopełniły obowiązku dostarczania jasnych i zrozumiałych informacji, co skutkuje możliwością unieważnienia umowy kredytowej.

W konsekwencji, w przypadku unieważnienia umowy kredytowej:

  • Zobowiązanie do dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorcę zostaje zniesione.
  • Bank zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokonanych przez kredytobiorcę płatności, w tym rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych opłat.
  • Należy dokonać anulacji wszelkich zabezpieczeń związanych z umową kredytową, w tym hipotek i weksli.
  • Kredytobiorca może żądać wykreślenia wpisu hipotecznego z ksiąg wieczystych.

Ważne jest, aby zaznaczyć, iż w świetle wyroku TSUE, banki straciły podstawę do żądania tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy, co stanowi istotne odciążenie dla kredytobiorców.

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, włączając w to analizę możliwości unieważnienia umowy kredytowej oraz reprezentację przed sądami i instytucjami bankowymi. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty konsultacyjnej, dzięki której mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Państwa sytuacji prawnej oraz potencjalnych ścieżek postępowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby zapewnić kompleksowe wsparcie prawne i doprowadzić do uregulowania Państwa sytuacji w sposób najbardziej korzystny.

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, które obejmują wiele dziedzin prawa. Jednakże, jeżeli Państwa potrzeba lub problem prawny nie jest bezpośrednio wymieniony na naszej liście usług, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jesteśmy otwarci na nietypowe i trudne sprawy, ponieważ mamy  na względzie to, że każda sytuacja prawna jest unikalna. Nasz doświadczony zespół prawników podejmie się wyzwania i dokładnie przeanalizuje Państwa sytuację, aby zaproponować odpowiednio dobrane rozwiązania. Skontaktujcie się z nami, aby omówić potrzeby prawne i ustalić, jak możemy pomóc.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja