kancelaria rafał myć lublin 1

- Kancelaria -

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) ustanawia się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o treści następującej:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Regulamin porad prawnych online, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług prawnych online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.rm-kancelaria.pl.

2. Usługi prawne online, zwane dalej Usługami , świadczone są przez adwokata Rafała Michała Mycia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adw. Rafał Myć z siedzibą w Lublinie, ul. Willowej 65/12 , 20-819 Lublin, zwanego dalej Kancelarią.

3. Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na:

1) analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;

2) przygotowaniu pisma procesowego;

3) przygotowaniu opinii prawnej;

4) przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu;

zwane dalej „Usługami”.

4.Kancelaria świadczy usługi za pomocą poczty elektronicznej z adresów: biuro@rm-kancelaria.pl, oraz za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.rm-kancelaria.pl .

5. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną kancelarii:

1) połączenie z siecią Internet;

2) przeglądarka www;

3) posiadanie konta e-mail.

6. Klient potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu poprzez przystąpienie do komunikacji z Kancelarią za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego.

 

§ 2 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. W terminie 24 godzin od otrzymania zapytania oraz, o ile są one konieczne, uzupełniających informacji i dokumentów, Kancelaria:

1) zawiadomi Klienta o tym, że jest gotowa podjąć się sporządzenia opinii prawnej, o wysokości wynagrodzenia Kancelarii oraz o sposobie i terminie zapłaty wynagrodzenia, albo

2) zawiadomi Klienta, że nie podejmie się sporządzenia opinii prawnej; Kancelaria nie ujawnia przyczyny takiej decyzji.

2. Powyższy termin czterdziestoośmiogodzinny biegnie tylko w dni robocze.

3. Wycena usługi jest bezpłatna.

4. Przyjęcie propozycji stawki przez Klienta może nastąpić tylko przez zapłatę całego wynagrodzenia określonego w tej propozycji w terminie.

5. Brak zapłaty całości wynagrodzenia Kancelarii w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Klienta. Jednocześnie Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.

6. Jedyną obowiązującą walutą w systemie jest Polski Złoty (PLN). Wynagrodzenie może być płatne w innych walutach, gdy Klient i Kancelaria tak postanowią.

7. Wynagrodzenie podawane przez Kancelarię uwzględnia należny w chwili dokonania rezerwacji podatek od towarów i usług (VAT).

8. Koszt udzielenia porady prawnej w formie elektronicznej wynosi od 80zł + VAT, sporządzenia projektu pisma lub umowy w formie elektronicznej od 150 zł + VAT.

9. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu usługi, rodzaju, stopnia trudności oraz wartości konkretnej sprawy.

10. Uzupełnienie zlecenia przez Klienta, na podstawie sporządzonej przez Kancelarię prośby o sprecyzowanie nie stanowi nowego zlecenia, w związku z czym ustalona w ofercie opłata nie ulega zmianie.

11. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako zlecenie wykonania odrębnej Usługi.

12. Jeżeli w związku z prośbą Kancelarii o przekazanie dodatkowych informacji Klient zmieni zadane Kancelarii pytanie/ przedmiot porady, a zmiana ta ma istotny wpływ na kształt bądź nakład pracy niezbędny do rzetelnego wykonania usługi prawnej, Kancelaria ma prawo do modyfikacji przesłanej mu uprzednio wyceny. Nowa wycena stanowi ofertę zawarcia umowy o zmienionej treści, od której przyjęcia uzależnione jest dalsze świadczenie usługi prawnej przez Kancelarię. W przypadku niewyrażenia zgody na zawarcie umowy w zmienionej treści Klient ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy, jednakże Kancelaria zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości kosztów poniesionych w związku umową wypowiedzianą przez Klienta. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wraz z przekazaniem informacji o niewyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści. Niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści oraz brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy oznacza , iż Kancelaria jest obowiązana do świadczenia usługi prawnej w pierwotnym jej kształcie, tzn. bez uwzględnienia modyfikacji pytania/ przedmiotu porady wskazanego przez Klienta.

13. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Kancelarię przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, o czym jest mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). W związku z powyższym, akceptując niniejszy regulamin, konsument oświadcza, iż wykonanie usługi przez Kancelarię ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym wypadku, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

14. Klient zobowiązany jest do:

1) wykorzystania uzyskanej Usługi wyłącznie na użytek własny,

2) poinformowania o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej oraz jego likwidacji, ze wskazaniem nowego adresu elektronicznego.

15. Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.

16. Kancelaria przesyła Klientowi odpowiedź zawierającą poradę lub opinię prawną, bądź dokument, w terminie do 24 godzin liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że z uwagi na złożony stan sprawy konieczny będzie dłuższy czas realizacji, o czym Klient zostanie powiadomiony.

17. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Kancelaria niezwłocznie Klienta zawiadamia.

18. Opinia prawna zostanie przesłana, w zależności od wskazówki Klienta podanej w zapytaniu, pocztą elektroniczną, listem poleconym, albo na oba te sposoby.

19. W terminie 7 dni od dnia wykonania usługi Kancelaria przesyła, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany z Zapytaniu, fakturę VAT zapisaną w formacie PDF za wykonaną Usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

20. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, faktura zostaje wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

 

§ 3 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię.

2. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.

3. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Kancelaria może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:

a) Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;

b) w celu wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy.

 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a) niedotrzymania z winy Kancelarii określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia

b) usług na rzecz Klienta;

c) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient powinien w terminie 7 dni od dnia wykonania umowy przesłać Kancelarii drogą elektroniczną reklamację wskazując:

a) swoje imię i nazwisko;

b) Usługę, z której skorzystał;

c) datę wykonania umowy;

d) szczegółowy przedmiot reklamacji oraz, opcjonalnie, propozycję jej rozstrzygnięcia.

3. Kancelaria ustosunkuje się do reklamacji w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia

następnego po jej odebraniu na jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w § 2 ust

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Prawnej, Kancelaria wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty, lub dokona zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.

 

§ 5 Zasady odpowiedzialności

 

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej na podstawie danych przesłanych od Klienta (dotyczy sytuacji w której klient przekazał Kancelarii informacje niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym).

2. Kancelaria uprawniona jest do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za działalność, których Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Kancelarię w wykonaniu Usługi, spowodowanych przyczynami odeń niezależnych.

 

§ 6 Polityka prywatności

1. W chwili zaakceptowania Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.

2. Klient nie ma obowiązku podania danych osobowych, których wymaga Kancelaria ale ich podanie jest warunkiem korzystania z usług Kancelarii.

3. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Wyżej wskazana zgoda obejmuje także przetwarzanie przez Kancelarię danych zawartych w plikach typu „cookies” w celach analitycznych.

5. Klient ma prawo wglądu do przekazanych Kancelarii danych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania.

6. Kancelaria będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy również po wykonaniu umowy przez Kancelarię.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Kancelarią a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego kancelarii, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług.

4. Strony mogą dokonać zmiany, wyłączenia, ograniczenia stosowania w stosunkach pomiędzy nimi

niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.

6. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Kancelarii. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta.

Zadzwoń
Nawigacja