Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Pomoc prawna w naruszeniu dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

W Kancelarii Prawnej Rafał Myć specjalizujemy się w reprezentacji osób, których prawa osobiste doznały naruszeń, stosując różnorodne środki ochrony przewidziane przez prawo cywilne, by uchronić je przed bezprawnymi działaniami. Nasza oferta usług obejmuje wsparcie klientów na etapie pozasądowym, a także reprezentację w procesach sądowych I i II instancji oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby sprawca naruszenia zobowiązał się np. do wypłaty odszkodowania lub opublikowania przeprosin.

Jakie działania można podjąć w przypadku naruszenia dóbr osobistych?

Naruszenie dóbr osobistych

może przybierać różne formy, a lista możliwych działań, które można podjąć w celu ochrony swoich praw, jest dość długa. Wśród tych działań znajdują się m.in.:

 • Żądanie zaprzestania działań, które spowodowały naruszenie dóbr osobistych
 • Wymaganie podjęcia niezbędnych działań w celu cofnięcia skutków naruszenia.
 • Wymaganie wydania oficjalnego oświadczenia, na ogół w postaci przeprosin, za pośrednictwem mediów.
 • Nakłanianie osoby odpowiedzialnej do dokonania wpłaty na rzecz odpowiedniej organizacji charytatywnej.
 • Żądanie rekompensaty pieniężnej dla prawowitego właściciela naruszonego dobra osobistego.
 • Jeśli doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, który pomoże Ci wybrać najlepszy sposób obrony swoich praw.

Przykłady dóbr osobistych

Naruszenie dobr osobistych Naruszenie dóbr osobistych

Przykłady ochrony dóbr osobistych

W dziedzinie ochrony dóbr osobistych istnieje wiele przykładów praw, które są chronione przez polskie prawo cywilne. Wśród nich warto wymienić:

 1. Poczucie przynależności do określonej płci – stanowi ważne dobro osobiste, które dotyczy poczucia tożsamości płciowej.
 2. Prawo do kultywowania więzi rodzinnych – gwarantuje jednostce prawo do utrzymania i pielęgnowania więzi z rodziną, w tym rodzicami, dziećmi, rodzeństwem czy partnerem życiowym.
 3. Prawo do ochrony herbu i innych znaków rodowych – gwarantuje jednostce ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem herbu lub innych znaków rodowych.
 4. Prawo do prywatności – chroni jednostkę przed nieuprawnionym ingerowaniem w jej prywatne życie, w tym w sposób komunikacji, położenie geograficzne czy innych aspektów prywatności.
 5. Prawo do korzystania z walorów środowiska naturalnego – zapewnia jednostce prawo do korzystania z naturalnego otoczenia oraz do ochrony przyrody.
 6. Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej – obejmuje prawo do godnego pochówku, zachowania ciała zmarłej osoby, a także nagrobka w nienaruszonym stanie.
 7. Prawo do ochrony przed nadmiernym hałasem – obejmuje prawo do ochrony przed hałasem powodującym szkodliwe skutki dla zdrowia lub życia człowieka.
 8. Prawo do spokojnego i niezakłóconego wypoczynku – gwarantuje jednostce prawo do odpoczynku w spokoju i ciszy.
 9. Prawo do ochrony przed zniesławieniem i pomówieniem – chroni jednostkę przed nieuprawnionymi atakami na jej dobre imię i honor.

Łamanie prawa przez naruszanie dobra

Naruszenie dóbr osobistych

W dzisiejszej dobie łatwego dostępu do Internetu i braku dbałości o wypowiadane słowa, naruszenie dóbr osobistych jest powszechne i przybiera różne formy, takie jak np. pomówienia, obelgi, hejtowanie, publikowanie poufnych informacji czy nieuprawnione wykorzystanie zdjęć. Częstym naruszeniem jest także obrażanie uczuć religijnych. To poważne problemy, na które warto zwrócić uwagę. W kancelarii adwokackiej Rafał Myć  oferujemy skuteczną pomoc w walce z naruszeniami dóbr osobistych oraz obronę Twoich praw. Skontaktuj się z nami już dziś.

Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego

Dz.U.2022.1360 t.j.Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 maja 2023 r.
Art. 23. [Dobra osobiste człowieka]
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Twoje dobra osobiste podlegają ochronie

Jeśli uważasz, że Twoje prawa osobiste zostały naruszone, warto zasięgnąć porady u specjalisty prawnego z zakresu prawa osobistego, który doradzi Ci, jaka jest najskuteczniejsza metoda ochrony Twoich praw. Prawnik może pomóc Ci w wyborze odpowiednich działań, tak abyś mógł skutecznie bronić swoich interesów. Pamiętaj, że ochrona praw osobistych jest ważnym aspektem prawa cywilnego, a odpowiednie działania mogą pomóc Ci w odbudowie swojego wizerunku oraz przeciwdziałaniu dalszym naruszeniom.

Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego

Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że dobra osobiste człowieka, takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wymienione dobra osobiste nie stanowią zamkniętego katalogu, jak sugeruje zwrot „w szczególności”. Orzecznictwo i piśmiennictwo w dziedzinie prawa cywilnego wciąż odkrywają nowe postaci dóbr osobistych, co oznacza, że katalog ten jest ciągle otwarty.

Zdrowie, wolność i swoboda sumienia

są dobrodziejstwami, które zostały wymienione wprost w artykule 23 k.c. Niemniej jednak, dobrem osobistym człowieka jest także życie, nietykalność cielesna i integralność seksualna. Wolność, która obejmuje zarówno fizyczną swobodę poruszania się, jak i wolność od strachu i działania pod przymusem, jest kolejnym dobrem osobistym. Swoboda sumienia, rozumiana jako stan wolny od ingerencji w sferę przekonań, poglądów i wyobrażeń, a także swoboda wyznawania lub niewyznawania religii, również stanowi dobro osobiste człowieka. Cześć człowieka, która jest związana z jego godnością, dobrym imieniem i dobrą sławą, jest oceniana zarówno przez pryzmat wyobrażenia człowieka o własnej wartości i oczekiwania szacunku ze strony innych ludzi, jak i przez pryzmat zewnętrzności, oznaczającej dobrą opinię innych ludzi.

W katalogu dobrych osobistych znajdują się również nazwisko lub pseudonim, których nie można używać bezprawnie. Autor publikujący pod pseudonimem może żądać, aby inne osoby nie używały takiego samego pseudonimu, a ujawnienie pseudonimu bez zgody autora stanowi naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r., sygn. akt IV CSK 665/10, „nazwisko i imię jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za działanie naruszające jej dobra osobiste i bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności, god

ności osobistej itp.”

W artykule 23 k.c. nie zostały wymienione wszystkie dobra osobiste, takie jak stan cywilny, poczucie przynależności do określonej płci, głos człowieka, kult po zmarłej osobie bliskiej, prawo do grobu, tradycja rodzinna czy więź rodziców z dzieckiem. W kodeksie cywilnym wymienione zostały m.in. tajemnica korespondencji, wizerunek, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, jako dobra osobiste podlegające ochronie.

Należy jednak pamiętać, że wyliczenie dóbr osobistych w artykule 23 k.c. nie jest zamkniętym katalogiem, a orzecznictwo oraz piśmiennictwo w dziedzinie prawa cywilnego mogą odkrywać kolejne formy dóbr osobistych, co oznacza, że katalog ten może być wciąż uzupełniany.

Artykuł 448 Kodeksu Cywilnego

stanowi fundamentalną podstawę prawną dla odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych, uznając prawo poszkodowanego do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W praktyce, ten przepis ma na celu nie tylko skompensować poszkodowanemu doznaną krzywdę, ale również zniechęcić do podobnych naruszeń w przyszłości.

Jako Kancelaria, podkreślamy, że „dobra osobiste” obejmują szeroki zakres aspektów, takich jak zdrowie, reputacja, godność, wolność, nazwisko, wizerunek i prywatność. Zadośćuczynienie w ramach art. 448 KC jest zasadniczo formą rekompensaty niematerialnej, którą sąd może zasądzić na żądanie osoby, której dobro osobiste zostało naruszone.

Znaczące jest to, że zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego nie zależy od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia – co oznacza, że poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie, nawet jeżeli zostały już podjęte kroki mające na celu naprawienie szkody.

Wreszcie, warto zauważyć, że kwota zasądzona jako zadośćuczynienie pieniężne jest kwestią dyskrecjonalną sądu, który zważy na indywidualne okoliczności każdego przypadku. Z tego powodu, profesjonalne porady prawne mogą być nieocenione w procesie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja